Detail Order #883

ORDER ID #883
Waktu 18 Sep 2019 19:53
Nama Pembeli Pandu Wibisono
Status Paypal VERIFIED
Produk XL 5K
Nomor Transaksi 19091812xxxx
Harga Rp. 6.900
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08772087xxxx
Status SUCCESS
SN 19091988933129
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0