Detail Order #4142

ORDER ID #4142
Waktu 02 Jun 2020 21:24
Nama Pembeli Yoni Fatriani
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 20060213xxxx
Harga Rp. 26.335
Harga Paypal $2.19
Nomor Hp/Telepon 08317719xxxx
Status SUCCESS
SN 20060174819292
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0