Detail Order #1758

ORDER ID #1758
Waktu 27 Nov 2019 13:41
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 19112711xxxx
Harga Rp. 26.350
Harga Paypal $2.21
Nomor Hp/Telepon 08312546xxxx
Status SUCCESS
SN 19112093526861
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0