Detail Order #1675

ORDER ID #1675
Waktu 22 Nov 2019 14:40
Nama Pembeli Budi Yanto
Status Paypal UNVERIFIED
Produk XL 5K
Nomor Transaksi 19112211xxxx
Harga Rp. 6.895
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08783922xxxx
Status SUCCESS
SN 19112086669923
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0