Detail Order #1614

ORDER ID #1614
Waktu 15 Nov 2019 20:32
Nama Pembeli Pandu Wibisono
Status Paypal VERIFIED
Produk XL 50K
Nomor Transaksi 19111513xxxx
Harga Rp. 51.775
Harga Paypal $4.35
Nomor Hp/Telepon 08772087xxxx
Status SUCCESS
SN 19112077581743
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0