Detail Order #1610

ORDER ID #1610
Waktu 15 Nov 2019 13:16
Nama Pembeli Yeni Lim
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 25K
Nomor Transaksi 19111511xxxx
Harga Rp. 26.350
Harga Paypal $2.21
Nomor Hp/Telepon 08312546xxxx
Status SUCCESS
SN 19112076880914
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0