Detail Order #1384

ORDER ID #1384
Waktu 26 Oct 2019 16:09
Nama Pembeli Gozin Fitri
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 10K
Nomor Transaksi 19102612xxxx
Harga Rp. 11.365
Harga Paypal $0.95
Nomor Hp/Telepon 08966232xxxx
Status SUCCESS
SN 1026161116134971102
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0