Detail Order #1300

ORDER ID #1300
Waktu 21 Oct 2019 21:07
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk TRI 5K
Nomor Transaksi 19102113xxxx
Harga Rp. 6.384
Harga Paypal $0.54
Nomor Hp/Telepon 08960966xxxx
Status SUCCESS
SN 1021090878019665
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0