Detail Order #1274

ORDER ID #1274
Waktu 19 Oct 2019 18:06
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk AXIS 5K
Nomor Transaksi 19101912xxxx
Harga Rp. 6.890
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08389200xxxx
Status SUCCESS
SN 19102039011187
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0