Detail Order #1095

ORDER ID #1095
Waktu 07 Oct 2019 18:01
Nama Pembeli Kalfii FiwFIKERS
Status Paypal UNVERIFIED
Produk XL 5K
Nomor Transaksi 19100712xxxx
Harga Rp. 6.900
Harga Paypal $0.58
Nomor Hp/Telepon 08782850xxxx
Status SUCCESS
SN 19102019880624
METHOD PAYPAL (FAMILY AND FRIEND)
PAYPALPULSA v1.0